Vedtægter

Vedtægter for Sorø  Teater


§ 1.

Foreningens navn er Sorø Amatør Teater. Dens hjemsted er Sorø  ( Foreningen får nyt navn 2020 Sorø Teater )


§2.

Foreningens formål er at arbejde med teater under enhver form.


§ 3.

Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år, og som går ind for foreningens formål og underkaster sig dennes vedtægter. Bestyrelsen kan opfordre børn og unge under 18 åt til at deltage i udvalgte forestillinger.


§ 4.

Kontigent for den kommende sæson fastlægges af den årlige generalforsamling. Betalt kontigent refunderes ikke. Kontigentrestance ud over ét år medfører ophævelse af medlemskabet. Interessemedlemmer optages til nedsat kontigent.


§ 5.

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.


Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontigentforpligtigelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§ 6.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter sommerens forestilling og senest udgangen af august måned.


Indkaldes med mindst 2 ugers varsel skriftligt til alle medlemmer. Dagsordenen er følgende:


1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formand og udvalg

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastlæggelse af kontigent

6. Valg

7. Evt.


Forslg, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest 3 dage før denne til formanden, dog skal forslag til vedtægtsændringer, eller forslag til foreningens ophævelse tilsendes formanden senest 15. juli og disse forslag skal tilgå medlemmerne med indkaldelsen.


Kun medlemmer, der betaler som aktivt medlem har stemmeret. Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skriftligt blot èt medlem ønsker det.


Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfra er dog forslag, der gælder ændring af foreningens vedtægter eller forslg til foreningens ophævelse. Sådanne forslag kan kun vedtages på generalforsamlingen såfremt 2/3 af foreningens medlemmer er mødt og 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.


Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men hvis der i øvrigt er flertal herfor, forelægges forslag af førstnævnte art en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes mindst 2 uger og højst 4 uger efter den foregående. På denne generalforsamling kan forslag, der tidligere har været forelagt den ordinære generalforsamling, afgøres ved simpelt stemmeflertal.


§7. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyelsen beslutter det, eller når 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det.  Dagsordenen sendes til formanden, som herefter, indkalder generalforsamlingen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 uger efter begæringen.


§8.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og konstituerer sig selv med : Formand, kasserer, næstformand/sekretær, og 2 almindelige medlemmer.


Bestyrelsen kan antage en forretningsfører. Bestyrelsen godkender nødvendige udvalg. Betyrelsen udpeger 1 repræsentant som bindele mellem udvalg og bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.


En suppleant, der indtræder i bestyrelsen, følger den fratrådtes valgperiode.


Gereralforsamlingen vælger for 1 år ad gangen 2 suppleanter for bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.


§9.

Den samlede bestyrelse tegner foreningen ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån. Formanden tegner foreningen alene i alle andre tilfælde.


§10.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer findes det nødvendigt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når forman + mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er fremmødt. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Når stemmerne er lige, er formandens stemme afgørende.


§11.

Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter, samt fører foreningen medlemskartotek.


§12.

Sekretæren fører protokol over generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og øvrige sammenkomster. Sekrætæren fører ligeledes scrapbog. Gereralforsamlingens referater godkendes og underskrives af dirigenten. Bestyrelsesmødereferater underskrives af de tilstedeværende.


§13.

Ved foreningens ophævelse går eventuelle aktiver til DATS

(Dansk Amatør Teater Samvirke)


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 12. maj 1972


Revideret på generalforsamling 7. maj 1984

Revideret på generalforsamling 15. maj 1990

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 22. maj 1997

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 25. maj 2000

Revideret på generalforsamling 5. marts 2002

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 22. jan 2009

Revideret på generalforsamling 16. august 2012

Revideret på generalforsamling 26. august 2013